Svojim zákazníkom KONZEKO, spol. s r. o. ponúka rýchly a profesionálny servis v niekoľkých oblastiach:

 

  • Odber odpadových olejov.

 

Odpadové oleje spoločnosť odoberá priamo v prevádzke zákazníka, s možnosťou prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám. Ponúka rýchly a komplexný servis súvisiaci s odberom.

 

  • Komplexné riešenie odberu odpadov.

 

Okrem odpadov na báze olejov, spoločnosť ponúka riešenia pre takmer všetky nebezpečné a ostatné odpady. Zaistí celkové riešenie pre odpady podľa konkrétnych potrieb zákazníka.

 

  • Komplexný environmentálny inžiniering a legislatívny environmentálny servis.
 

Riešenia individuálnych potrieb zákazníka v environmentálnom servise zaisťuje spoločnosť kvalifikovanými, odbornými pracovníkmi. Ponúka komplexné inžinierske služby vo všetkých oblastiach legislatívy životného prostredia ako sú odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, obalové hospodárstvo a ochrana ovzdušia.

 

  • Zhodnocovanie a recyklácia odpadových olejov.
  • Zneškodňovanie emulzií na olejovej báze.
  • Dekontaminácia území od kvapalných ropných látok.
  • Preprava a služby spojené s prepravou nebezpečných odpadov.

 

Spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom a servisným zázemím zaručujúcim ekologickú a bezpečnú prepravu nebezpečných odpadov.

 

  • Čistenie dopravných prostriedkov znečistených ropnými látkami.
  • Poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadovými olejmi a odpadmi.

 

Svojim zákazníkomKonzeko, spol. s r.o. zaisťuje poradenstvo a konzultácie súvisiace s problematikou nebezpečných odpadov, vrátane vypracovávania potrebných sprievodných dokladov pre odber a prepravu odpadov.

 

 

 

Pozvánka na konferenciu "Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu". viac

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. viac

 

Súťažné podklady štúdia uskutočniteľnosti. viac

 

Analýzy verejného obsarávania.

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Vznikla nová pobočka spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici. Ponúka nové zastúpenie pre stredné Slovensko. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: „Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie - BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov".

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: Projekt: Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. Predmet obstarávania: Vybavenie projektu. viac

 

Výzva na účasť na súťažnom dialógu: Predmet obstarávania: Zariadenie na fázovú úpravu technických kvapalín s výpočtovou technikou a softvérom. Projekt:  Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk - notebooky. viac

 

 

KONZEKO, spol. s r.o.

Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

tel./fax 053/ 44 99 115, 053/ 44 99 315

e-mail: konzeko@konzeko.sk

 

2021 © KONZEKO, spol. s r.o., všetky práva vyhradené.