Najčastejšie otázky od Vás...

1. Čo ďalej robíte s vyzbieranými odpadovými olejmi?

     Spoločnosť Konzeko, spol, s r.o. odpadové oleje spracúva na svojom technologickom zariadení, ktoré spĺňa kritériá BAT. Technológia spracovania odpadových olejov pozostáva z nasledovných krokov:

 • Odvodnenie odpadového oleja spočívajúce v gravitačnom rozdelení vodnej a olejovej fázy pri zvýšenej teplote. V procese odvodnenia sa z odpadového oleja odstráni voľná a čiastočne aj emulgovaná voda.
 • Jemná filtrácia odvodneného odpadového oleja. V procese jemnej filtrácie sa z oleja odfiltrujú mechanické nečistoty.
 • Sušenie odvodneného filtrovaného oleja spočívajúce v znížení vlhkosti oleja na obsah vody pod 0,1 %. V procese dvojstupňového sušenia sa z oleja odstránia okrem vody, aj prchavé uhľovodíky vrúce do teploty 200 °C.
 • Frakčná destilácia oleja spočíva vo frakcionácii vysušeného oleja vo filmovej odparke a destilačnej kolone s organizovanou výplňovou vostavbou za hlbokého vákua a šetrných teplôt na dve destilačné frakcie a destilačný zvyšok:

Technologické výstupy z frakcionácie oleja sa používajú na výrobu procesného oleja Konzekol, Fluxačného oleja a vykurovacích olejov

2. Aký je rozdiel medzi energetickým a materiálovým zhodnotením?

Materiálové zhodnocovanie odpadov je využívanie odpadu ako druhotnej suroviny na výrobu využiteľného produktu:

a) spätným získaním, a to oddelením časti odpadu vhodnej na ďalšie priame využitie,

b) regeneráciou, a to obnovením pôvodných úžitkových vlastností materiálu  tak, aby  bol použiteľný na pôvodný účel,

c) recykláciou, a to vrátením odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje.

Pri spracovaní odpadových olejov pripadá do úvahy regenerácia.

Energetické zhodnocovanie odpadov je využívanie odpadu na výrobu energie.

3. Čo je to BAT technológia?

     Hlavnou prioritou pri ochrane životného prostredia je využívať techniky a technológie, ktoré vedú k minimálnym dopadom na životné prostredie, zamedzujú vzniku emisií alebo aspoň vedú k ich zníženiu. 

Podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ je BAT, t.j. "najlepšia dostupná technika" definovaná ako najefektívnejší a najpokročilejší stav rozvoja činností a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke, a ak to nie je možné, aspoň celkové zníženie emisií a ich nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. 

Najlepšia technika podľa tohto zákona je najúčinnejšia technika z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia. 

Dostupná technika podľa tohto zákona je do takej miery vyvinutá technika, ktorá pri zohľadnení nákladov na ňu a prínosu z nej umožňuje jej používanie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok a ktorá je za rozumných podmienok dostupná prevádzkovateľovi bez ohľadu na to, kde sa vyrába. 

Technika podľa tohto zákona je používaná technológia, ako aj spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej. 

     Najlepšie dostupné techniky pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok na území Slovenskej republiky sa určujú na základe údajov Európskych spoločenstiev o ich vývoji a v súlade s hľadiskami uvedenými v prílohe č. 3. zákona 245/2003 Z. z. 

4. Akým spôsobom vykonávate analýzy oleja?

Analýzy oleja vykonávame vo vlastnom analyticko-technologickom laboratóriu. Vykonávame nasledovné analýzy olejov:

 • Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosferickom tlaku podľa STN EN ISO 3405
 • Ropa a ropné výrobky. Stanovenie hustoty. Metóda oscilačnej U-trubice podľa STN EN ISO 12185
 • Určovanie bodu vzplanutia a horenia. Clevelandova metóda v otvorenom tégliku podľa STN EN ISO 2592
 • Ropné výrobky. Určovanie vody. Karl Fischerova coulometrická titračná metóda. (V ropných výrobkoch s teplotou varu nižšou ako 390 °C) podľa STNEN ISO 12937
 • Stanovenie dynamickej viskozity olejov a prepočet na kinematickú viskozitu
 • Stanovenie indexu lomu
 • Meranie pH

     Pri stanovení iných fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality spolupracujeme s externými akreditovanými laboratóriami.

     Analýza odpadov?

     Technologické vybavenie laboratória nám umožňuje modelovať a monitorovať technologický režim výroby a vyvíjať a zavádzať rafinačné, separačné, filtračné a frakionačné technologické postupy.

 
 

 

Pozvánka na konferenciu "Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu". viac

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. viac

 

Súťažné podklady štúdia uskutočniteľnosti. viac

 

Analýzy verejného obsarávania.

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk. viac

Súťažné podklady k analýzam. viac

 

Vznikla nová pobočka spoločnosti so sídlom v Banskej Bystrici. Ponúka nové zastúpenie pre stredné Slovensko. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: „Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie - BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov".

 

Výzva na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania metódou podprahovej zákazky s názvom: Projekt: Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. Predmet obstarávania: Vybavenie projektu. viac

 

Výzva na účasť na súťažnom dialógu: Predmet obstarávania: Zariadenie na fázovú úpravu technických kvapalín s výpočtovou technikou a softvérom. Projekt:  Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu. viac

 

Výzva na predkladanie ponúk - notebooky. viac

 

 

KONZEKO, spol. s r.o.

Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce

tel./fax 053/ 44 99 115, 053/ 44 99 315

e-mail: konzeko@konzeko.sk

 

2021 © KONZEKO, spol. s r.o., všetky práva vyhradené.